logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ภญ.คัคนางค์ โตสงวน

อีเมล์: kakanang.c@hitap.net,

Profile Details

ภญ. คัคนางค์ โตสงวน
• เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
• นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (พฤษภาคม 2551-ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญ
มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านการประเมินนโยบายระดับประเทศ