logo

รหัสโครงการ

208-202-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

-

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์

นายทรงยศ พิลาสันต์

น.ส.หทัย ลิ้มประยูรยงค์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2537 คน

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2554 14:53

เกี่ยวกับโครงการ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 (The First Global Forum on Medical Devices) ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2553 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักของ ผู้กำาหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้เห็นความสำาคัญของเครื่องมือแพทย์ ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นปัญหา นำาเสนอผลงานที่ WHO
ดำาเนินการตามมติ WHA60.29 ตลอดจนระดมความคิดเห็นและร่วมกันแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไข ในงานนี้มีผู้กำาหนดนโยบาย ผู้บริหารและนักวิชาการระดับสูงเข้าร่วมประชุมราว 300 คน (จาก 90 ประเทศทั่วโลก)