logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ทรงยศ พิลาสันต์

อีเมล์: [email protected],

Profile Details

นายทรงยศ พิลาสันต์ จบการศึกษาปริญญาโท Health Management, Planning and Policy จาก The University of Leeds เมื่อปี พ.ศ.2561 และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 และได้เริ่มงานที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ทางด้านการวิจัยในโครงการประเมินประสิทธิผลของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มคนงานก่อสร้างและพนักงานโรงงาน และการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553 ทรงยศมีความสนใจในงานเชิงนโยบาย เคยเข้าร่วมอบรม Global Health Diplomacy Executive Training ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมีงานในความรับผิดชอบได้แก่ โครงการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในประเทศไทย การประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ การจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

 

ผลงานที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เข้าร่วม