logo

รหัสโครงการ

63141011RM015L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ดนัย ชินคำ

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1187 คน

วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2563 13:29

เกี่ยวกับโครงการ

การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อสุขภาพของประชาชนและค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ การคัดเลือกหรือไม่คัดเลือกมาตรการใดๆ เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ ยังมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงให้ความสำคัญกับกลไกการกำหนดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในปี พ.ศ. 2552 ได้ริเริ่มกระบวนการที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตัดสินใจบนฐานของข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ กลไกการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ฯ ได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่กระบวนการและเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาสุขภาพ/มาตรการสุขภาพที่จะนำเข้าสู่การประเมิน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจกำหนดสิทธิประโยชน์ของกองทุน ในปี 2563 สปสช. ได้มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว