logo
Download ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
เข้าชม 332 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสนอหัวข้อปัญหา และมาตรการสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาถือเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงธรรมาภิบาลของการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการเสนอหัวข้อปัญหาและมาตรการสุขภาพเข้าสู่การพิจารณา โดยเปิดรับข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุกปี
  • เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้เสนอหัวข้อปัญหาเป็นจำนวนมากในทุกปี จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือก และจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์ ก่อนนำมาประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่องบประมาณ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
  • ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป มีข้อจำกัดด้านวิชาการทั้งในการจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน และการอภิปรายในการประชุม ดังนั้น ข้อเสนอที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญและนำเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ฯ ส่วนใหญ่จึงเป็นมาตรการด้านการรักษาพยาบาล และสะท้อนภาพความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นหลัก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง