logo
Download ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
เข้าชม 393 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์โดยใช้กระบวนการที่โปร่งใสและผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การตัดสินใจคัดเลือกมาตรการสุขภาพเป็นสิทธิประโยชน์อยู่บนฐานของข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่า ผลกระทบต่องบประมาณ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
  • การทบทวนกระบวนการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2563 ชี้ให้เห็นข้อจำกัดของศักยภาพด้านการประเมินมาตรการสุขภาพของประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ ข้อเสนอมาตรการจำนวนหนึ่งไม่มีนักวิจัยรับทำการประเมิน การศึกษาวิจัยบางส่วนขาดคุณภาพ ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้มีความล่าช้าในการนำมาตรการใหม่เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ ประชาชนจึงเสียโอกาสที่จะได้รับบริการนั้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง