logo

รหัสโครงการ

201-343-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

นางสาวรุ่งนภา คำผาง

นางสาวจอมขวัญ โยธาสมุทร

ภญ.จรพร สิริวีรโรจน์

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2262 คน

วันที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2554 17:21

เกี่ยวกับโครงการ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (teenage pregnancy หรือ pregnancy in adolescent) เป็นเรื่องสำคัญที่ได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม จากการทบทวนเอกสารพบว่า ในปัจจุบันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อย 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยนโยบายและมาตรการระดับชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นสิ่งแสดงถึงเจตจำนงของรัฐ รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสามารถมองได้หลายมิติ อาทิ การแก้ปัญหาโดยตรงผ่านมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น หรือการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการตั้งครรภ์แล้ว เช่น สนับสนุนการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่ปลอดภัย หรือจัดสถานพักพิงและหน่วยให้คำปรึกษาสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทั้งระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อลดปัญหาที่อาจตามมาจากการตั้งครรภ์ รายงานฉบับนี้เป็นการทบทวนสถานการณ์ นโยบาย และมาตรการระดับชาติในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย