logo

รหัสโครงการ

61103002R1017L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

สลักจิต ชื่นชม

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 15 สิงหาคม 2561
สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2760 คน

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2562 11:00

เกี่ยวกับโครงการ

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางมาตรฐานในการวิเคราะห์และรายงานผลงานวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยเนื้อหาของคู่มือฯ ฉบับที่ 1 เน้นเรื่องวิธีการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ (economic evaluation) เป็นสำคัญ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment) ในประเด็นอื่นๆ เช่น ผลกระทบด้านงบประมาณ และผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรม นอกจากนี้ เนื้อหาในคู่มือฯ ฉบับที่ 1 มีความซับซ้อน อาจทำให้เข้าใจยากโดยเฉพาะในส่วนของทฤษฎี ดังนั้น ในคู่มือฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556) จึงมีการปรับลดเนื้อหาทางทฤษฎีและเพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเป็นในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเฉพาะด้านเพิ่มเติม เช่น มาตรการคัดกรองโรค มาตรการสำหรับโรคติดเชื้อ มาตรการสำหรับโรคมะเร็ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นความท้าทายที่สำคัญ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ควรได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและทันกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยี โดยคู่มือฯ ฉบับที่ 3 จะพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการใช้งานคู่มือฯ ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบจากการใช้คู่มือฯ และความต้องการจากผู้ใช้งาน