logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ณัฐธิดา มาลาทอง

อีเมล์: [email protected],

Profile Details

นางสาวณัฐธิดา มาลาทอง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี พ.ศ. 2558 มีประสบการณ์การฝึกงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน และได้เริ่มงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 กับ HITAP ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย และปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

งานวิจัยที่เข้าร่วม