logo

รหัสโครงการ

63344011RM007L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดนัย ชินคำ

นักวิจัยร่วม

จารุตม์ เขตจำนันต์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 40%

จำนวนผู้เข้าชม: 1214 คน

วันที่เผยแพร่ 21 เมษายน 2563 09:13

เกี่ยวกับโครงการ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศไทยได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งจนเป็นที่ประจักษ์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การดำเนินการดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศต่าง ๆ มีความสนใจที่จะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากรของ สปสช. เป็นจำนวนมาก

การจัดลำดับความสำคัญของเทคโนโลยีและมาตรการด้านสุขภาพและตัดสินใจนำเข้าชุดสิทธิประโยชน์ ที่ครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้มาศึกษาดูงานและผู้สนใจสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการบันทึกและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ สปสช. ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและจัดทำเอกสารในเรื่องนี้ขึ้น โดยรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจระบบ กระบวนการ บทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงจุดแข็งและความท้าทายในบริบทของการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศกำลังพัฒนา