logo

รหัสโครงการ

61053002R1029L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ดนัย ชินคำ

รศ. พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1981 คน

วันที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2562 07:45

เกี่ยวกับโครงการ

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (cochlear implantation) เป็นการแก้ไขความพิการทางการได้ยินของผู้พิการทางการได้ยินที่มีระดับการได้ยินมากกว่า 80 เดซิเบล ซึ่งไม่ได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง ปัจจุบันการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม มีเพียงผู้พิการทางการได้ยินในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้คนละ 1 ชุด โดยมีราคาไม่เกิน 850,000 บาท ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด จากการประชุมคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2560 ได้คัดเลือกประเด็น “การเข้าถึงการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” ว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าในปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างสิทธิประโยชน์ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพและความสามารถของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาถึงความพร้อมของระบบที่ครอบคลุมการจัดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อเนื่องตั้งแต่การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ การกระจายตัวของบริการดังกล่าว และการประมาณการกลุ่มเป้าหมายของผู้มีความจำเป็นต้องได้รับบริการ จึงมีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพิจารณาบรรจุการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในประเทศไทย