logo

รหัสโครงการ

30-3-113-2560

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

วันทนีย์ กุลเพ็ง

ผศ.พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
คำค้น
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 มกราคม 2560
สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2560

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1950 คน

วันที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2560 12:22

เกี่ยวกับโครงการ

มะเร็งเยื่อหุ้มปอด (malignant pleural mesothelioma: MPM มีสาเหตุของโรคมากกว่า 90 % เกิดจากแร่ใยหิน (Asbestos) อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ สถานการณ์โรคมะเร็งของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2555 พบในโรคนี้ในเพศชายมากกว่าหญิง (เฉลี่ย 12 และ 6 รายต่อปี ตามลำดับ) การรักษาทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะของโรค อาทิ การผ่าตัด (surgery) การให้เคมีบำบัด (chemotherapy) การฉายแสง (radiotherapy) การรักษาแบบผสม (multimodality treatment) และการรักษาร่วมกันทั้ง 3 วิธี (trimodally treatment) การให้เคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งเยื่อหุ้มปอดนั้น สามารถเลือกใช้ยาเพียงชนิดเดียว (single-agent regiment) หรือใช้ยาสองชนิดร่วมกัน (combination chemotherapy) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดโดยใช้ยาสองชนิดร่วมกันมีประสิทธิผลต่อการรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ยาเพียงชนิดเดียว ปัจจุบันแนวทางการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด ในหลายประเทศแนะนำให้ใช้ยา pemetrexed ร่วมกับ cisplatin เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิตสูงกว่าการด้วยสูตรยาอื่น ๆ สำหรับประเทศไทยยา pemetrexed ยังเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาต้นทุนของยาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่การรักษาและการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ยา pemetrexed ร่วมกับ cisplatin สำหรับการรักษามะเร็งเยื่อหุ้มปอด