logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ชุติมา คำดี

อีเมล์: [email protected],

CV: Download

Profile Details

นางสาวชุติมา คำดี เริ่มทำงานที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยรังสิต มีประสบการณ์ในการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย (Health Technology Assessment: HTA) ทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ (health system research) และการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ (health economic evaluation) ของยาและมาตรการสุขภาพต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในทวีปเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย

ปี พ.ศ. 2560 นางสาวชุติมา คำดี ได้รับทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจากโครงประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในการศึกษาต่อระดับการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ Royal Tropical Institute (KIT) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันทำงานที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในตำแหน่งนักวิจัย