logo

รหัสโครงการ

63081049RM006L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภญ.พรธิดา หัดโนนตุ่น

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2563

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย - 85%

จำนวนผู้เข้าชม: 1200 คน

วันที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2564 08:45

เกี่ยวกับโครงการ

การวางแผนการเงินการคลังของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องการในระยะยาว นอกจากจะเป็นหลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นอย่างเสมอภาค/เป็นธรรมแล้ว ยังช่วยให้การดำเนินแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น การศึกษารูปแบบกลไกการเงินการคลังด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย เพื่อให้ทราบสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงรูปแบบการดำเนินการในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลไกการเงินการคลังด้านวัคซีนในประเทศไทยต่อไป