logo

Project Summary

การวางแผนการเงินการคลังของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องการในระยะยาว นอกจากจะเป็นหลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นอย่างเสมอภาค/เป็นธรรมแล้ว ยังช่วยให้การดำเนินแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น การศึกษารูปแบบกลไกการเงินการคลังด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย เพื่อให้ทราบสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงรูปแบบการดำเนินการในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลไกการเงินการคลังด้านวัคซีนในประเทศไทยต่อไป

Documents

Activity