logo
Download ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
เข้าชม 155 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับวัคชนพื้นฐานที่ให้บริการตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฟรี อาทิ วัคซีนโปลิโอ วัคซีนรวมหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน ฯลฯ ภายใต้การบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรมาจากรัฐบาลเพื่อให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการจัดซื้อวัคซีนและทรัพยากรที่จำป็นในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  • มีความพยายามในการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ (P&P) ซึ่งมีบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมอยู่ด้วย แต่ยังคงติดปัญหาเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหนึ่งที่ส่งผลกับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง