logo

รหัสโครงการ

201-501-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1554 คน

วันที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2554 17:19

เกี่ยวกับโครงการ

กระบวนการคัดเลือกหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2554 ได้ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 313 แห่งร่วมเสนอหัวข้อ โดยมีหัวข้อส่งมาทั้งสิ้น 27 หัวข้อ ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรกโดยนักวิจัยจาก HITAP 9 หัวข้อ และทั้ง 9 หัวข้อนี้ได้นำไปจัดลำดับความสำคัญโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้คะแนนตามลำดับดังนี้
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HTA)
  1. การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายล้างไตในช่องท้องเป็นทางเลือกแรก เปรียบเทียบกับการเปิดโอกาสให้เลือกวิธีล้างไตโดยเสรี
  2. การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจสุขภาพและส่งเสริมป้องกันโรคให้กับข้าราชการ
  3. การประเมินความคุ้มค่าของการจัดบริการกายภาพบำบัดในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  4. การศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  5. การประเมินความคุ้มค่าของการใช้/การให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย
  6. ต้นทุนประสิทธิผลของการให้ยากลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊มในขนาดยาสูงทางหลอดเลือดดำสำหรับป้องกันการตกเลือดซ้ำของผู้ป่วยโรคแผลในระบบทางเดินอาหาร หลังการส่องกล้องห้ามเลือดสำเร็จ
  7. โครงการศึกษาต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost-utility analysis) ของยา factor VIII และ factor IX ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
หัวข้อวิจัยทางด้านคลินิก
  1. การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา Isoniazid ขนานเดียว ระหว่างการให้ยา 2HRZE/4HRE และ 2HRZE/9HR
  2. การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัส โดยใช้ระบบนำวิถี

เอกสารเพิ่มเติม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว