logo

รหัสโครงการ

02-401-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

น.ส.คัคนางค์ ไชยศิริ

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1924 คน

วันที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2554 17:00

เกี่ยวกับโครงการ

จากการจัดลำดับความสำคัญเพื่อคัดเลือกหัวข้อวิจัยสำหรับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าหัวข้อวิจัยที่ส่งเข้ามามีความหลากหลายและครอบคลุมขอบเขตของการวิจัยด้านสุขภาพในหลายมิติ ซึ่งข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อความต้องการในระบบสุขภาพนั้น มักเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีความครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพที่มากกว่าหนึ่งด้าน การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจึงมีความจำเป็นต้องขยายขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การจัดลำดับความสำคัญเพื่อคัดเลือกหัวข้อวิจัยในปี พ.ศ.2553 จึงไม่จำกัดอยู่เพียงเพื่อนำหัวข้อวิจัยนั้นมาทำการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ แต่ได้ขยายขอบเขตหัวข้อวิจัยให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น โดย HITAP กับเครือข่ายวิจัยอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ได้ร่วมกันดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2553 อาศัยกระบวนการทำงานที่อิงตามวิธีการเดิมในการจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกหัวข้อเพื่อประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพของประเทศไทย ที่เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว