logo
Download ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
เข้าชม 2089 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม

ทรงยศ พิลาสันต์*

ยศ ตีระวัฒนานนท์*

*โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพจึงมีความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า คือให้หัวข้อที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่ายได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2553 โดยคาดหวังให้ได้หัวข้อที่ตรงกับความต้องการของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม, การระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ, และการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมจัดตามลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2553 หัวข้อที่ได้รับการเสนอมี 120 หัวข้อ จาก 66 หน่วยงาน และมีผู้แทน 90 หน่วยจากหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 247 หน่วยเข้าร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น และจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจำนวน 15 หัวข้อ หัวข้อที่ได้รับการจัดให้มีความสำคัญในลำดับต้น ๆ นั้นมีลักษณะ (1) ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก และ (2) ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ โดยความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม พบว่าร้อยละ 93 เห็นด้วยกับกระบวนการและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดลำดับความสำคัญในปีต่อ ๆ ไป

 

คำสำคัญ:  การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพ, การจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพ, การจัดการระบบสุขภาพ, นโยบายด้านสุขภาพ

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง