logo

รหัสโครงการ

216-364-2554

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง

นักวิจัยร่วม

ดร.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2539 คน

วันที่เผยแพร่ 23 ธันวาคม 2554 20:58

เกี่ยวกับโครงการ

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพของประชากรตามข้อเสนอขององค์การ อนามัยโลก ที่เรียกว่า "สุขภาพดีถ้วนหน้า" หรือ "Health for All" ในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งเน้นให้รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนร่วมกันทำให้ประชากรทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ดีคือมี ความสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต และสังคม แนวคิดเรื่อง ‘นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ’ ให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะที่คำนึงถึงผลกระทบของนโยบายนั้นๆ ที่จะมีต่อ “สถานะสุขภาพ” และ “ความเท่าเทียมด้านสุขภาพ” ซึ่งเป้าหมายหลักของแนวคิดนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

บทบาทสำคัญบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คือการสนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอย่าง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่ง คสช. และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกแบบ มาตรการและแนวทางไว้หลายรูปแบบ เช่น การจัดสมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ เป็นต้น และแม้กระบวนการดังกล่าวจะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการจัดตั้ง คสช. แต่ก็ไม่เคยมีการประเมิน คสช. ในบทบาทของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยการประเมินนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อันจะทำให้เกิดสถานะสุขภาพที่ดีและเกิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ