logo

รหัสโครงการ

210-302-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

นักวิจัยร่วม

น.ส.หทัย ลิ้มประยูรยงค์

พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

ทพญ.อุษณา ตัณมุขยกุล

นายธีระ ศิริสมุด

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2553
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2833 คน

วันที่เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2554 11:16

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือ HITAP กับกระทรวงสาธารณสุข สหภาพเมียนมาร์  เพื่อพัฒนามาตรการด้านสาธารณสุขในการลดอัตราการตายของแม่และเด็ก โดยได้พัฒนามาตรการ voucher scheme ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการด้านสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การฝากครรภ์ จำนวน 4 ครั้ง การคลอดบุตร การดูแลหลังคลอดจำนวน 1 ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการมารับบริการ รวมทั้งมาตรการด้านการสื่อสาร คาดว่าจะสามารถเพิ่มความตระหนักในการดูแลครรภ์ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขกับบุคลากรทางการแพทย์ของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการตายของแม่และเด็ก