logo

รหัสโครงการ

210-302-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

นักวิจัยร่วม

น.ส.หทัย ลิ้มประยูรยงค์

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ดร.ภญ. ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

พ.ญ. กัลยา ตีระวัฒนานนท์

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

ภญ.พัทรา ลีฬหวรงค์

นายทรงยศ พิลาสันต์

ทพญ.อุษณา ตัณมุขยกุล

ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

นายธีระ ศิริสมุด

น.ส.รุ่งนภา คำผาง

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2553
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3668 คน

วันที่เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2554 11:16

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือ HITAP กับกระทรวงสาธารณสุข สหภาพเมียนมาร์  เพื่อพัฒนามาตรการด้านสาธารณสุขในการลดอัตราการตายของแม่และเด็ก โดยได้พัฒนามาตรการ voucher scheme ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการด้านสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การฝากครรภ์ จำนวน 4 ครั้ง การคลอดบุตร การดูแลหลังคลอดจำนวน 1 ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการมารับบริการ รวมทั้งมาตรการด้านการสื่อสาร คาดว่าจะสามารถเพิ่มความตระหนักในการดูแลครรภ์ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขกับบุคลากรทางการแพทย์ของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการตายของแม่และเด็ก