logo

รหัสโครงการ

11-303-2556(17)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - ตุลาคม 2556
สิ้นสุด: 10 มกราคม 2557

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

กำหนดโครงร่างวิจัย - 35%

จำนวนผู้เข้าชม: 3259 คน

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 17:24

เกี่ยวกับโครงการ

โรคต้อหิน ตาเหล่ และจอประสาทตาเสื่อม เป็นโรคทางตาที่เป็นปัญหาจักษุสาธารณสุขและยังไม่มีการดำเนินการคัดกรองในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาจักษุสาธารณสุขให้แก่ คณะทำงานคัดเลือกหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นว่าควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการคัดกรองโรคต้อหินหรือตาเหล่ในประชากรไทย เนื่องจากโรคต้อหินเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาตาบอดถาวรและโรคตาเหล่เป็นปัญหาตาที่สำคัญในเด็กซึ่งในอนาคตจะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแบบคัดกรองโรคต้อหินเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงแนะนำให้ส่งต่อโครงการนี้ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว