logo

รหัสโครงการ

08-201-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ทรงยศ พิลาสัน

น.ส.หทัย ลิ้มประยูรยงค์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1915 คน

วันที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2553 00:00

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการในระยะที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมความสามารถ ทั้งในระดับบุคลากร องค์กร และเครือข่าย อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนา ที่ก้าวหน้าและทันสมัยของระบบการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการเผยแพร่ แบ่งปันประสบการณ์ และให้การสนับสนุนด้านวิชาการในเรื่องดังกล่าวให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ