logo

รหัสโครงการ

201-368-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

รศ.ดร.นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

นักวิจัยร่วม

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

พล.อ.ต.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4071 คน

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 16:39

เอกสารเพิ่มเติม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว