logo

รหัสโครงการ

201-368-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

รศ.ดร.นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

นักวิจัยร่วม

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์ [โรงพยาบาลรามาธิบดี] พล.อ.ต.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน [โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช] พ.ต.หญิง.พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช [โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า]

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4911 คน

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 16:39

เอกสารเพิ่มเติม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว