logo

รหัสโครงการ

01-321-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์

ภญ.คัคนางค์

วันทนีย์ กุลเพ็ง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3977 คน

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2554 11:47

เกี่ยวกับโครงการ

ประเทศไทยมีการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรมาช้านานแต่มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ การสำารวจความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรของบุคลากรสาธารณสุขทำาให้ทราบข้อมูลและปัจจัยที่ส่งเสริม/เป็นอุปสรรคต่อการใช้ยาจากสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสาธารณสุขยังขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และมาตรฐานของยาจากสมุนไพร และเห็นว่านโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิเป็นไปได้ยาก ความคิดเห็นในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ควรให้ความรู้แก่แพทย์และสนับสนุนบุคคลหลักในโรงพยาบาลใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ทำา academic detailing ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรผ่านแพทย์แผนไทย ปรับปรุงบัญชียาจากสมุนไพรและการเบิกจ่ายยาจากสมุนไพร นอกจากนี้นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขควรเน้นที่ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นหลัก