logo

รหัสโครงการ

1-3-105-2559

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ดร. นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3891 คน

วันที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2560 12:50

เกี่ยวกับโครงการ

การสำรวจสุขภาพของประชาชนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในด้านสาธารณสุข เนื่องจากเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์ การคัดเลือกมาตรการ การออกแบบโครงการและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการสํารวจสถานะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจร่างกายมาแล้ว 5 ครั้ง แต่ยังขาดการประเมินผลการสำรวจอย่างเป็นระบบ และยังมีประเด็นคำถามในเรื่องอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพของการลงทุนสำรวจแต่ละครั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งคุณภาพทางวิชาการของผลการสำรวจ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (รวมทั้งในการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาโรค) การวิจัยต่อยอด รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อค้นพบเพื่อประโยชน์เชิงนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจกับสังคมในเรื่องของโรคและความเสี่ยงต่างๆ การพัฒนาต่อยอด การปรับปรุงการสำรวจให้สอดค้องกับบริบทของระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และความยั่งยืนในระยะยาว เป็นต้น การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการสํารวจสถานะสุขภาพประชาชนไทยทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการโครงการ การใช้ประโยชน์จากการสำรวจ และโอกาสในการพัฒนาการสำรวจในอนาคต การประเมินนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การใช้แบบสอบถามอัตนัยชนิดตอบด้วยตนเอง (self-administered questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลจาก นักวิจัย และผู้ให้ทุนสำรวจ การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยกลุ่มตัวอย่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกจะได้จากการคัดเลือกโดยเฉพาะเจาะจงร่วมกับนักวิจัยผู้รับทุนสำรวจฯ ซึ่งจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น ผู้บริหารในและนอกระบบสาธารณสุข และนักวิชาการ ในขณะเดียวกันนักวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมและเอกสารอื่นๆ (grey literature) ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสนับสนุนการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลที่เหมาะสมในการวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว