logo

รหัสโครงการ

08-201-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2551
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1815 คน

วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2552 00:00

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพของ HITAP ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมความสามารถของบุคลากร และการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา HITAP ให้เป็นองค์กรที่เป็นทางการ รวมทั้งการพัฒนานโยบายและระบบการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีและนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพ ผลการประเมินเทคโนโลยีย่อมทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบด้านในการจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงแต่ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หากยังรวมถึงการใช้งบประมาณด้านการรักษาและฟื้นฟูสภาพอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทรัพยากรเพียงพอและสามารถเพิ่มความสำคัญกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ทั้งนี้เป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรวิจัยด้านนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายระดับนานาชาติภายใต้โครงการ HITAP-TGLIP นี้ ย่อมมีส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว