logo

รหัสโครงการ

01-401-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

รศ.ดร.ภญ.มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์

ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

ภญ.ศิตาพร ยังคง

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

น.ส.กาญนาถ อุดมสุข

น.ส.กงกช สินธิติชัย

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2446 คน

วันที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2550 00:00

เกี่ยวกับโครงการ

ในแต่ละปีจะมีประเด็นด้านสุขภาพให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการนำเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพต่างๆ มาใช้ในประเทศไทยกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงผลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนจัดการระบบสุขภาพให้เกิดความคุ้มค่าและชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและชัดเจนบนหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตามความต้องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายมีมากกว่าทรัพยากรในการประเมิน ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อการประเมินจึงมีความจำเป็น
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประสบการณ์การคัดเลือกหัวข้อเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) HITAP กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและผู้เข้าร่วมการคัดเลือก 2) ส่งแบบสอบถามให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอหัวข้อฯ ที่ต้องการประเมิน 3) HITAP ทำการทบทวนวรรณกรรมและคัดเลือกหัวข้อฯ 4) จัดประชุมเพื่อให้ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมคัดเลือกหัวข้อฯ และนำมาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับหัวข้อฯ ที่คัดเลือกโดย HITAP 5) จัดประชุมภายในเพื่ออภิปรายจุดแข็ง จุดอ่อนและข้อสังเกตต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า มีหัวข้อฯ ที่เสนอทั้งหมด 52 หัวข้อ  ประกอบด้วยการประเมินเกี่ยวกับยา (51%) หัตถการทางการแพทย์ (24%) เครื่องมือแพทย์ (15%) และนโยบายด้านสุขภาพ (10%) วิธีการคัดเลือกหัวข้อมีจุดเด่นที่เป็นระบบ โปร่งใสและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้-เสีย อย่างไรก็ตามวิธีการคัดเลือกยังมีข้อจำกัดด้านวิธีการให้คะแนนและเวลา ดังนั้นในการคัดเลือกครั้งต่อไปควรลดหัวข้อฯที่เข้ารอบสุดท้าย เพื่อให้มีเวลานำเสนอและอภิปรายหัวข้อมากขึ้น วิธีการให้คะแนนควรมาจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับและลดความโน้มเอียงในการให้คะแนนหัวข้อของหน่วยงานตนเอง ขยายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เผยแพร่หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกสู่สาธารณะเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประเมิน และเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจทำการประเมินเรื่องที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว