logo
Download ดาวน์โหลด 885 ครั้ง
เข้าชม 1243 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกหัวข้อสำหรับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในประเทศ:

กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมโดยผู้กำหนดนโยบาย

ชนิดา  เลิศพิทักศ์พงศ์*
มนทรัตน์  ถาวรเจริญทรัพย์*,**
นัยนา  ประดิษฐ์สิทธิกร*
จอมขวัญ  โยธาสมุทร*
กงกช  สินธิติชัย*
อุษา  ฉายเกล็ดแก้ว*,**
ศรีเพ็ญ  ตันติเวสส*
กาญจนาถ  อุดมสุข*
ยศ  ตีระวัฒนานนท์*

* โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
** ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประสบการณ์และสังเครห์บทเรียนจากการคัดเลือกหัวข้อเทคโนดลยีและนโบายด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ การคัดเลือกหัวข้อสำหรับการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและผู้เข้าร่วมการคัดเลือก 2) การส่งแบบสอบถามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอหัวข้อที่ต้องการประเมิน 3) การจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกหัวข้อโดยทีมนักวิจัย 4) การจัดประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อดดยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และการตัดสินผลการคัดเลือกและ 5) การจัดการประชุมภายในเพื่ออภิปรายจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อสังเกตต่าง ๆ

ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือกหัวข้อมีจุดเด่นที่เป็นระบบ โปร่งใสและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม วิธีการคัดเลือกยังมีข้อจำกัดด้านวิธีการให้คะแนนและเวลา ทั้งนี้บทเรียนที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงวิธีการคัดเลือกหัวข้อเทคโนโลยีด้านสุขภาให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมินมีแนวโน้มในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้มากขึ้น

ในการคัดเลือกครั้งต่อไปควรลดหัวข้อที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อให้มีเวลานำเสนอและอภิปรายมากขึ้น ควรปรับปรุงวิธีการให้คะแนนเพื่อให้เกิดการยอมรับ ควรขยายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสื่ออื่น ๆ และเผยแพร่หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้งหมดสู่สาธารณะเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประเมินจากหน่วยงานอื่น และเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจทำการประเมินเรื่องที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศ
คำสำคัญ:  การประเมินเทคโนโลยี, นโยบายด้านสุขภาพ, การจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพ, เทคโนโลยีทางการแพทย์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง