logo

รหัสโครงการ

62443001R1009L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1342 คน

วันที่เผยแพร่ 4 มีนาคม 2563 11:06

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่มผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีที่ สสส. ดำเนินงานครบ 20 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสำคัญในด้านการวัดผลลัพธ์ของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับผลลัพธ์ในหลายด้านที่ต้องอาศัยระยะเวลานานในการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับในปี พ.ศ. 2561 สสส. ได้สนับสนุนเครือข่ายวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายของนักวิชาการที่สนใจในเรื่องการประเมินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษศาสตร์หลายหน่วยงานสำคัญในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการระดมทรัพยากรบุคคลจากเครือข่ายมาร่วมกันออกแบบและประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากจากการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และเครือข่ายในช่วงเวลาเกือบ 20 ปีของการก่อตั้ง สสส. โดยผลของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งทางวิชาการและข้อมูลที่ได้จะสามารถนำมาสนับสนุนการประเมิน สสส. โดยผู้ประเมินภายนอกในการประเมินการดำเนินงานครบ 20 ปีของ สสส. อีกด้วย