logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ดร.รักมณี บุตรชน

อีเมล์: rukmanee.b@hitap.net,

Profile Details

ดร.รักมณี บุตรชน นักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2543 หลังจากนั้นการเดินทางบนเส้นทางนักวิจัยจึงเริ่มขึ้น หลังจากจบการศึกษาได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ที่กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ชื่อหน่วยงานขณะนั้น) การทำงานที่นี้ได้เรียนรู้หลายอย่างและทำให้มีความสนใจงานทางด้านสถิติ จึงลาออกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างศึกษามีโอกาสได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่างๆ ทั้งการลงพื้นที่เข้าไปศึกษาชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้งานวิจัยการตลาดโดยการเข้าทำงานในบริษัทวิจัยการตลาดแห่งหนึ่งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโปรเจคและตำแหน่ง Data Analyzer เมื่อมีโอกาสที่จะใช้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมดังนั้นจึงเข้าร่วมงานกับ HITAP หลังจากนั้น 2 ปีก็ได้รับทุนสนับสนุนจาก HITAP เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาระบาดวิทยา ที่หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เข้าร่วม