logo

รหัสโครงการ

11-303-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ทพญ.อุษณา ตัณมุขยกุล

นักวิจัยร่วม

รอ.ญ.จงกลภรณ์ วงศ์วิเศษกาญจน์

พญ.อุบลวรรณ วัฒนดิลกกุล

ประนอม กระจายศรี

สุภารัตน์ ยศภูมี

ภญ.ทิวารัตน์ วุฒิศรัย

ภญ.ปรียานุช ดีบุกคำ

รักมณี บุตรชน

สุรสันต์ วิเวกเมธากร

ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2552
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4433 คน

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2554 10:24

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปในการช่วยเหลือตัวเองด้านการขับถ่าย และ/หรือดูแลทำความสะอาดหลังการขับถ่ายสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ผลกระทบด้านงบประมาณระดับครัวเรือนและรัฐ ผลการศึกษาพบว่ามีต้นทุนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มคิดเป็น 54,000 บาทต่อปีสุขภาวะ และมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการได้ตั้งไว้ การสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปวันละ 3 ผืน แก่ผู้พิการที่มีความยากลำบากในการขับถ่ายและทำความสะอาดหลังการขับถ่ายจำนวน 360,000 ราย จะช่วยประหยัดรายจ่ายของครัวเรือนได้ปีละประมาณ 22,000 บาท คิดเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐ 1.95 หมื่นล้านบาทต่อปี คณะอนุกรรมการฯ มีมติไม่บรรจุผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเนื่องจากเป็นมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณสูง