logo

รหัสโครงการ

6201000001L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

รศ.ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1050 คน

วันที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2565 10:36