logo

รหัสโครงการ

63351001RM001L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1760 คน

วันที่เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 08:21

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่  “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอำเภอ ตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 ในพื้นที่นำร่องจำนวน 73 พื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพที่หลากหลายตามแนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ด้วยยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย; 2) เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างการเรียนรู้และขยายเครือข่ายในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ตามแนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”; 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ และเพิ่มสมรรถนะการดูแลสุขภาพประชาชนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ซึ่งในภายหลังโครงการดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบการพัฒนานโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพได้ และทำให้ระบบบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิมีความเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของแผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ และยุทธศาสตร์ 10 ปี ของ สสส. การศึกษานี้เป็นการประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ของโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ฯ  ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาภายใต้โครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนหลัก 3 ปี ของแผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการดังกล่าว เช่น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ สสส. ผู้รับทุน หน่วยงานในพื้นที่นำร่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (input) สำหรับการประเมินการดำเนินงานของแผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ ดังกล่าวข้างต้น