logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ศรวณีย์ อวนศรี

อีเมล์: [email protected],

CV: Download

Profile Details

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปี 2555 จากนั้นได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2557 มีประสบการณ์ทำงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายหลังมีความสนใจด้านงานวิจัย จึงได้เข้าร่วมงานกับ HITAP ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ในปี พ.ศ. 2558 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต และ โครงการประเมินการจัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ในโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ในปี พ.ศ. 2559

งานวิจัยที่เข้าร่วม