logo

รหัสโครงการ

63351001RM001L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 36%

จำนวนผู้เข้าชม: 283 คน

วันที่เผยแพร่ 2 มีนาคม 2563 03:56

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้านทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”

สสส. ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มีการประเมินการดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการประเมินภาพรวมขององค์กรเมื่อดำเนินงานมาครบ 5 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ

สสส. มีการบริหารจัดการภายในสำนักงานโดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสำนักจะบริหารการดำเนินงานตามแผนงานทั้งหมด 15 แผนงาน และในแต่ละแผนงานจะมีการสนับสนุนทุนให้ดำเนินโครงการที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดของแผนงาน สำนัก และ สสส.

การดำเนินงานของแผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ (แผน 12) ปัจจุบันอยู่ในแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561-2563 จึงมีความจำเป็นในการจัดให้มีการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก โดยโจทย์การประเมินในครั้งนี้มาจากโจทย์การประเมินส่วนกลางของ สสส. และโจทย์เฉพาะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแผน 12 ซึ่งผู้ประเมินได้นำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อประเมินการดําเนินงานของแผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการ สุขภาพ (แผน 12) ตามแผนการดําเนินงานในช่วงปี 2561-2563 และพัฒนาข้อเสนอการปรับปรุงการ ดําเนินงาน รวมถึงการปรับยุทธศาสตร์การดําเนินงานในระยะต่อไป โดยการประเมินมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. ศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของแผน 12 (ปี 2561-2563) ในการดําเนินงานต่อไปนี้

1.1 การสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกสุขภาวะระดับอําเภอในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย

1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพเขตเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมเมือง

1.3 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการทํางานสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสุขภาพให้เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ

1.4 การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เอื้อให้ระบบบริการสุขภาพเกิดการทํางานสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาองค์ความรู้

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานของแผน 12 ในข้อ 1.1-1.4 (ปี 2561-2563) ดังนี้

2.1 ปัจจัยบริหาร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การวางแผน/ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล)

2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และบทบาท ผลประโยชน์ ทรัพยากรที่มี การสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือ)

2.3 การดําเนินโครงการย่อย (performance และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)

2.4 ปัจจัยบริบทที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรค

2.5 ความต่อเนื่องของยุทธศาสตร์หลักและการดําเนินงานจากแผน ปี 2555–2557 และแผนปี 2558–2560 และการใช้ผลและข้อแนะนําจากการประเมินผลท้ังการประเมินภายในและภายนอก

3. วิเคราะห์การดําเนินงานของแผน 12 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ สสส. ในประเด็นต่อไปนี้

3.1. ปัจจัย/เงื่อนไขที่ทําให้ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของแผน 12 มีส่วนสนับสนุนความสําเร็จตาม ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555–2564) ของ สสส.

3.2. ความสอดคล้องของผลลัพธ์จากการดําเนินงานของแผน 12 กับคุณค่าหลักของ สสส.

4. ศึกษากระบวนการและผลลัพธ์เชิงสังคมของโครงการที่สําคัญของแผน 12

5. จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การประเมินนี้จะสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแผน 12 และ สสส. ให้ทราบสถานการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนหลัก 3 ปี และนำไปใช้ประกอบการปรับการดำเนินงานในระยะเวลาที่เหลือของแผนการดำเนินงาน รวมถึงสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต