logo
Download ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
เข้าชม 148 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินโครงการมีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 10 เดือน โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธีได้แก่ 1) การสัมภาษณ์รายบุคคลด้วยแบบสอบถามอย่างมีแบบแผน และ 2) การประเมินผลโครงการเป็นลักษณะของการประเมินผลสรุปของโครงการหลังจากสิ้นสุดการดำเนินโครงการ (Summative Evaluation) พื้นที่ทำการศึกษาเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกตัวอย่างจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก มีการจัดทำแผนผังการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ การลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและการสรุปผล การอภิปรายผล และการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง