logo

รหัสโครงการ

64281002RM002L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

ดร. ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ

ดร. ภญ. ฐิติพร สุแก้ว

ดร. วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล

น.ส. ขนิษฐา กู้ศรีสกุล

น.ส. เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์

น.ส. ชุติมน สินธุประมา

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 60%

จำนวนผู้เข้าชม: 1312 คน

วันที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2564 08:52

เกี่ยวกับโครงการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ลุกลามไปทั่วโลก ผลกระทบจากการระบาดของโรค และมาตรการควบคุมโรคเป็นไปอย่างกว้างขวางในหลายช่วงเวลาทั้งก่อนการระบาดของโรค ระหว่างการระบาด และมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดผลกระทบไปอีกหลายปีภายหลังการระบาดของโรค การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (retrospective secondary data analysis) โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริงในประเทศไทย (real-world healthcare data) เพื่อช่วยให้เข้าใจผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ผลงานวิจัยอาจสามารถช่วยให้ระบบมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการระบาดระลอกใหม่ และเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความยั่งยืน ทนทานต่อวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต