logo

รหัสโครงการ

62051036R1005L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1058 คน

วันที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2564 08:31

เกี่ยวกับโครงการ

การควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยถูกดำเนินงานโดยสำนักควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 มีเป้าหมายระยะกลาง คือ ประเทศไทยมีอำเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขตทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2564 และเป้าหมายในระยะยาว คือ ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี พ.ศ.2567 และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถกำจัดโรคไข้มาลาเรียได้ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอุบัติการณ์และความชุกของโรคไข้มาลาเรียสูง และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวังต่อเนื่องหลังจากปี พ.ศ.2567 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 เป็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มีการติดตามข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด โดยเฉพาะในเรื่องความยั่งยืนของการดำเนินงานของประเทศไทยหากไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ การประเมินนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การประเมินการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีฯ ซึ่งรวมถึงประเมินนโยบายของภาคีในระดับประเทศในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องหลังจากปี พ.ศ. 2567 หรือหลังจากที่ประเทศไทยประกาศสถานะปราศจากการแพร่ระบาดของโรคไข้มาลาเรีย

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว