logo
Download ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
เข้าชม 200 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569 และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายในระยะยาว คือ การกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2567 การกำจัดโรคไข้มาลาเรียจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอุบัติการณ์และความชุกของโรคไข้มาลาเรียสูง และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศเพื่อให้เกิดการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 เรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการการติดตามข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด นอกจากนั้นหน่วยงานผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์มีโจทย์การประเมินเพิ่มในเรื่องความยั่งยืนของการดำเนินงานหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ทุนสนับสนุนมาตรการและการดำเนินงานเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรีย เช่น กองทุนโลก เป็นต้น ในการนี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จึงได้ประเมินการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อประเมินการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีฯ และรวมถึงการประเมินนโยบายของภาคีในระดับประเทศในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องหลังจากปี พ.ศ. 2567 หรือหลังจากที่ประเทศไทยประกาศสถานะปราศจากการแพร่ระบาดของโรคไข้มาลาเรีย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง