logo

รหัสโครงการ

01-339-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภก.ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์

นักวิจัยร่วม

รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์

จอมขวัญ โยธาสมุทร

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2552
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4181 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 14:30

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรคอ้วนในประเทศไทยในปี พ.ศ.2552 และประเมินผลกระทบของโรคอ้วนที่มีต่อระดับคุณภาพชีวิต