logo

รหัสโครงการ

62051036R1005L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1182 คน

วันที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2563 11:35

เกี่ยวกับโครงการ

ประเทศไทยได้ประกาศกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 เป็นกรอบนโยบายสุขภาพโลกฉบับแรกของประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกฯ ได้ดำเนินการครบ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาครึ่งแผนการดำเนินงาน จึงมีการทบทวนระยะครึ่งแผน (mid-term review) เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการ/กิจกรรม และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์/ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งนโยบายระยะยาวของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนระยะครึ่งแผนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น 1) การทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้แก่ ระบบอภิบาลของการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ และ 2) ทบทวนระดับโครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งถูกระบุว่าเป็นแผนเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงานในช่วงต้นของแผน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การทบทวนระยะครึ่งแผนนี้ใช้ logical framework สำหรับการติดตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศ พิจารณาปัจจัยนำเข้า ผลผลิต และผลกระทบ นอกจากนั้นจะวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย ระหว่างนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของไทยกับนโยบายระดับชาติที่เกิดขึ้นในภายหลัง การทบทวนนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล จำนวน 20 ท่าน และประกันคุณภาพโดยการสอบทานข้อมูลและประชุมปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง