logo

รหัสโครงการ

01-317-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

-

นักวิจัยร่วม

ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

ผศ.ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

ภญ.กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ

ภญ.ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล

น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4538 คน

วันที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2554 16:25

เกี่ยวกับโครงการ

แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสิ่งถูกกฎหมายในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ประเทศทั้งหลายต่างมีการควบคุมการจำหน่ายและการบริโภค ทั้งนี้เพราะการบริโภคแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก แม้มีบางการศึกษาระบุว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณที่จำกัดสามารถลดอุบัติการณ์ของโรคบางชนิด เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ ischaemic stroke เบาหวาน และ cholethiasis ลดความเครียดและเปิดโอกาสในการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตามมิได้มีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน (Level of evidence) ที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน ในขณะที่การศึกษาจำนวนมากในหลายประเทศระบุว่าการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพและสังคม

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว