logo

รหัสโครงการ

201-354-2554

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

สุทธิษา สมนา

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4138 คน

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2554 17:50

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ตรวจสอบผลการศึกษาเบื้องต้นจากการทบทวนองค์ความรู้ในต่างประเทศประเด็นนโยบายระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี จากประเทศแคนนาดา สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (2) เรียนรู้กระบวนการคัดเลือก การนำไปปฎิบัติ และการบริหารจัดการ นโยบายส่งเสริมและป้องกันโรคในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปีตามปัญหาสุขภาพในบริบทประเทศไทย (3) เพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับดำเนินการพัฒนานโยบายส่งเสริมและป้องกันโรคในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว