logo
Download ดาวน์โหลด 822 ครั้ง
เข้าชม 2199 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิจัยโครงการพัฒนานโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กอายุ 0-5 ปี ซึ่งประกอบด้วย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย (โครงการ BOD) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาวะของเด็กไทย ตลอดจนได้จัดลำดับความสำคัญตามขนาดของปัญหา ความเป็นไปได้และมาตรการที่ใช้ในการแก้ไข และประสบการณ์ของต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งในระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา ระบบสวัสดิการสังคม และผู้บริหารระดับชาติและท้องถิ่น จนได้ข้อสรุปซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาโครงการ “อนาคตไทย” ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาวะของเด็กไทย 6 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด (ได้แก่ กลุ่มอาการดาวน์ ธาลัสซีเมีย และภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน) พัฒนาการผิดปกติ ภาวะพร่องโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน ภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน และการขาดคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง