logo

รหัสโครงการ

01-335-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี

นักวิจัยร่วม

ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง

ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

ดร.รุ่งนภา คำผาง

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2553
สิ้นสุด: - 2554

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4856 คน

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2554 10:31

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการใช้ยาของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ พ.ศ.2551 จึงมีการเพิ่มบัญชี จ ข้อย่อย 2 ขึ้นเพื่อใช้สำาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยประกอบด้วยรายการยา 10 รายการซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำานาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง และเป็นยาที่มีราคาแพงมากส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและผู้ป่วย

 

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว