logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบและคำถามการวิจัยโครงการ “การประเมินนโยบายบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552  ภญ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี นักวิจัย HITAP ในฐานะนักวิจัยหลักในโครงการ “การประเมินนโยบายบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์  ดร. ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และ ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกร็ดแก้ว ในฐานะนักวิจัยร่วม ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กรมบัญชีกลาง, สำนักงานประกันสังคม, กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลศิริราช และองค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบและคำถามการวิจัย ณ ห้องประชุม HITAP 1 ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดกรอบและคำถามการวิจัยที่มีความชัดเจน ทั้งกำหนดแนวทางการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยที่ควรใช้ และแหล่งข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการวิจัย

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของการประเมินนโยบายการดำเนินการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีมูลค่าสูงในกลุ่มบัญชียา จ.(2) โดย ภญ.วรรนิษา เถียรทวี  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสบการณ์ในการใช้ยาในบัญชียา จ.(2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ในมุมมองของแพทย์ โดย นพ.วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และประสบการณ์ในการใช้ยาในบัญชี จ.(2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ในมุมมองของเภสัชกร โดย ภญ.ปณิตา จันทปัชโชติ โรงพยาบาลศิริราช  ในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดกรอบการวิจัยเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

(1) การประเมินหลักการและกระบวนการพัฒนานโยบายบัญชียา จ(2)

(2) การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและระดับหน่วยงาน

(3)การประเมินการเข้าถึงยาและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

(4) การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานบัญชียาหลักแห่งชาติ, ระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ, องค์การเภสัชกรรม, แพทย์, เภสัชกร, ผู้ป่วย,บริษัทยา, โรงพยาบาลระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภมิและตติยภูมิ ในขั้นตอนต่อไปนักวิจัยจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้วิธีทบทวนเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการจัดประชุมกลุ่ม (focus group discussion) และนำเสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามวิจัยและคัดเลือกรายการยาที่จะประเมินต่อไป

20 ตุลาคม 2552

Next post > นักวิจัย HITAP เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานสัมมนา “2 ทศวรรษของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในประเทศไทย“

< Previous post นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัย "โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัว เป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย"

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด