logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์

อีเมล์: waranya.r@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ จบเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชสังคม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปีการศึกษา 2551 เข้าทำงานที่ HITAP ในปีพ.ศ. 2553 ในตำแหน่งนักวิจัย และมีความสนใจในการทำวิจัยด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2556 ได้รับทุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขา Health Economics and Decision Modelling จาก the University of Sheffield สหราชอาณาจักร

ผลงานที่ผ่านมา

งานวิจัยที่เข้าร่วม