logo

รหัสโครงการ

11-303-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภญ.จรพร สิริวีรโรจน์

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

ศ. ดร.นพ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และผศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2650 คน

วันที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2554 14:47

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและค่าใช้จ่ายของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว กรณีโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เกิดจากการสัมผัสสารเบนซีน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัญหามลพิษในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ส่งผลต่อสุขภาพและภาระค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายจำานวนมากและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคตจึงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงรอบเขตอุตสาหกรรมต่อสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารเพิ่มเติม

บทสรุปผู้บริหาร

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว