logo

รหัสโครงการ

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2048 คน

วันที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2561 17:38

เกี่ยวกับโครงการ

ในประเทศไทยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากมีการติดเชื้อในอัตราที่สูง ถึงประมาณ 1 เปอร์เซ็นของประชากรหรือประมาณเกือบเจ็ดแสนราย ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอาจส่งให้เกิดโรคแบบเฉียบพลัน เกิดการอักเสบของตับ แต่ส่วนมากผู้ป่วยจะไม่มีอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเกิดการติดเชื้อแบบเรื้อรัง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของตับในระยะยาว เช่นการเกิดภาวะตับแข็ง ตับวายและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย การรักษาไวรัสตับอักเสบซีในปัจจุบันเป็นการรักษาด้วยยาฉีดอินเตอร์เฟอร์รอน ร่วมกับยารับประทาน อัตราการหายขาดประมาณ 50-70%   ในปัจจุบันได้มีการพัฒนายาใหม่ในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีหลายขนานโดยเป็นยาที่มีผลในการต้านไวรัสโดยตรง (DAA, Direct antiviral agent) โดยผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งโดยมีระยะเวลาการรักษาที่สั้นกว่าและมีอัตราการหายขาดที่สูงมากกว่า 90% ผลข้างเคียงน้อยกว่าและสามารถใช้ในกลุ่มคนไข้ที่มีข้อจำกัดจากยาดั้งเดิมได้มากขึ้น จนเป็นที่มาของแนวทางการรักษาที่เปลี่ยนไปของสมาคมโรคตับในหลายประเทศ ปัจจุบันไปถึงในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะมีการนำยาขนานใหม่เหล่านี้เข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ในแง่ของประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการรักษาและระบบสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง การศึกษานี้จะศึกษาวิเคราะห์ผลประโยชน์จากมาตราการการต่างๆในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาในประเทศไทย การตรวจวินิจฉัย และการรักษาด้วยยาขนานใหม่ ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีขนานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือการเลือกใช้ยาใหม่ตัวอื่นๆ รวมถึงการวางแผนนโยบายการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีได้อย่างคุ้มค่า   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประมาณความคุ้มทางการแพทย์โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาด้วยยาขนานใหม่และความเป็นไปได้ในการนำยาตัวอื่นๆเข้าสู่ระบบบัญชียาแห่งชาติโดยการศึกษาผลกระทบด้านงบประมาณ ผ่านการจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคเพื่อทำนายผลและเปรียบเทียบการใช้นโยบายต่างๆในการคัดกรองผู้ป่วยรวมไปถึงการรักษา ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายต่างๆและการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อนจากไวรัสตับอักเสบซี และ การเสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบซี

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว